Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê.

Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê.

Khách hàng: Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi.

Tên dự án: Chế tạo cầu trục 80 Tấn x 22,1m, Cầu trục Băng tải cào 40Tấn x 29,1 m - Nhà máy đường An Khê.

Địa chỉ:

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành:

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi